Bookmark and Share

Kopia Publikacje 2012

Spis publikacji rok 2012
Zakład Diagnostyki I Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi & Uniwersytet Medyczny w Łodz

Redaktor Naczelna Maria Respondek- Liberska

Redaktor Naczelny Kwartalnika :  Polska Kardiologia Prenatalna ECHo Płodu od 2011 r.
Kwartalnik ECHO PŁODU:  NR 1(3)/2012 marzec
Kwartalnik ECHO PŁODU Nr 2(4)/2012  kwiecień
Kwartalnik ECHO PŁODU Nr 3(5)/2012 czerwiec
Kwartalnik ECHO PŁODU Nr 4(6)/2012 wrzesień
Kwartalnik ECHO PŁODU Nr 5(7)/2012 grudzień

Publikacje

22 czerwca 2012r.- w łódzkiej Galerii AdiArt ul.Piotrkowska 60 – wernisaż wystawa :Sztuka Czwartego Wymiaru) –organizator prof. M.Respondek_Liberska 

24 października 2012 wernisaż wystawy „Serce Płodu”  - Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w łodzi ul.Muszyńskiego - organizator prof. M.Respondek_Liberska 

 1. Respondek-Liberska  M.: Wskazania do cięcia cesarskiego po prenatalnej diagnostyce kardiologicznej . Ginekologia i Położnictwa , 1 (23) 2012r.
 2. Maciej Słodki, Katarzyna Janiak, Sebastian Forys, Maria Respondek-Liberska.,” Przerwany łuk aorty płodu- opis przypadku Ultrasonografia 2012,, 12,  48, 109-111. ( Artykuł niewydrukowany w kwartalniku Ultrasonografia 46. )
 3. Maria Respondek-Liberska: Diagnostyka prenatalna zarośnięcia przełyku. „Wrodzone zarosnięcie przełyku. Praktyczny przewodnik pod redakcją naukową Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego. Wyd. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wrocław 2012, 73-88.
 4. Maciej Słodki,  Joanna Szymkiewicz-Dangel, Zdzisłąw Tobota, Neil S.Seligman, Stuart Weiner ,  Maria Respondek-Liberska.,The Polish National Registry for Fetal  Cardiac Pthology: organization, dioagnoses, management, educational aspects and telemedecine endeavors, Prenatal diagnosis 2012, 32, 1-5.
 5. Respondek-Liberska Maria, Polaczek Agnieszka, Słodki Maciej, Janiak Katarzyna, Dryżek Pawel, Moll Jadwiga, Moll Jacek: Wybrane problemy kliniczne 56 płodów i 38 noworodków z krytyczna stenozą aortalną, Kwartalnik ECHO PŁODU:  NR 1(3)/2012 marzec , 10-14. ( praca oryginalna).
 6. Dubiel Mariusz, Moszczyńska Katarzyna, Dryżek Paweł, Oszukowski Przemysław, Respondek_liberska Maria: „Przypadek kardiologiczny:”Prenatalna krytyczna stenoza aortalna „ – opis 2 przypadków z dobrym zakończeniem. Kwartalnik ECHO PŁODU:  NR 1(3)/2012 marzec, 17-22.( przypadek kardiologiczny)
 7. Respondek-Liberska Maria: „Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych Płodów- omówienie danych z roku 2011” Kwartalnik ECHO PŁODU:  NR 1(3)/2012 marzec , 24-28.( praca poglądowa ).
 8. Respondek-Liberska Maria: Echokardiografia prenatalna – w 1,2,3 trymestrze ( w ciąży pojedynczej) – przegląd piśmiennictwa.  Kwartalnik ECHO PŁODU:  NR 2(4)/ kwiecień 2012 , 6-11. ( praca poglądowa).
 9. Radzymińska –Chruściel Beata, Respondek-Liberska Maria: „Czynniki ryzyka zmian w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci z wadami lewego serca – stwierdzane w okresie prenatalnym”.  ECHO PŁODU:  NR 2(4)/ kwiecień 2012 ,43-47. ( praca kazuistyczna).
 10. Marcinkowska Joanna, Janiak Katarzyna, Słodki Maciej, Moczulska Hanna,  Respondek-Liberska Maria: „ Analiza prenatalnej diagnostyki obrazowej (USG, ECHO) u 100 kolejnych płodów  z ciąż bliźniaczych z Ośrodka Kardiologii Prenatalnej typu C. „Kwartalnik ECHO PŁODU    Nr 3(5)/czerwiec 2012, 14-19.( praca oryginalna).
 11. Juchnowicz-Bierbasz  Romuald, Szydłowski Lesław, Sysa Andrzej, Respondek-Liberska Maria:”Ocena skuteczności prenatalnego wykrywania wad serca w przebiegu zespołu Downa na podstawie dwuośrodkowej analizy 51 ankiet matek.” Kwartalnik ECHO Płodu Nr 4(6) wrzesień 2012; 10-15. ( praca oryginalna).
 12. Gąsior Julita, Janiak Katarzyna, Słodki Maciej, Moczulska Hanna, Respondek-Liberska. „Analiza sposobu zakończenia ciąży u 100 ciężarnych po prenatalnej diagnostyce wady wrodzonej serca na podstawie doświadczeń ośrodka łódzkiego – Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. ECHO PŁODU  Nr 4(6) wrzesień 2012, 16- 21. ( praca oryginalna)
 13. Respondek_Liberska Maria, Juchnowicz Romuald, Szaflik Krzysztof, Maroszyńska Iwona, Piotrowska –Piaseczna.:” Nietypowy obraz brzucha płodu w 3 trymestrze ciązy przebiegający z kardiomegalią  i zmianami  czynnościowymi w układzie krążenia zwiastującymi  konieczność wczesnej laparotomii u noworodka – dgn pourodzeniowa; skręt krezki- opis przypadku. ECHO PŁODU  Nr 4(6) wrzesień 2012, 16- 21.( praca kazuistyczna) 22-25.
 14. Litwińska Ewelina, Janiak Katarzyna, Moll Jadwiga, Moll Jacek, Respondek_Liberska Maria: Pomyslne zakończenie ciąży i okresu noworodkowego po prenatalnej diagnozie złożnej wady serca pod postacią atrezji zastawki tętnicy płucnej z zachowana ciągłością przegrody międzykomorowej- opis 3 przypadków na tle danych z ogólnopolskiego  rejestru patologii kardiologicznych u płodów, ECHO płodu  Nr 5(7) grudzień 2012, 11-17.( praca oryginalna)
 15. Radzymińska –Chruściel, Respondek-Liberska Maria: Konsylium prenatalne w XXI w.- nowe wyzwania i nowe możliwości. ECHO Płodu Nr 5(7) grudzień 2012, 27-31. ,( praca kazuistyczna)
 16. Moczulska Hanna, Michalska Tamara, Respondek_liberska Maria, Kałużewski Bogdan: Prenatalna diagnostyka zespołu Smith-Opitz – opis przypadku . ECHO PŁODU Nr 5(7) grudzień 2012, 32-36.( praca kazuistyczna).
 17. Blitek Marek, Janiak Katarzyna, Słodki Maciej, Szaflik Krzysztof , Piaseczna-Piotrowska Anna, Maroszyńska  Iwona, Respondek-Liberska. Echokardiograficzne monitorowanie inwazyjnej terapii płodu w przebiegu zwyrodnienia gruczolakowa tego typu II – opis przypadku. ECHO płodu  Nr 5(7) grudzień 2012, 37-41. ( praca kazuistyczna).

 Streszczenia

 1. Słodki M., Janiak k., Moszura T., Respondek_Liberska M. : Diagnostyka różnicowa koartkacji aorty i przeerwanego łuku aorty u płodu na podstawie obrazu trzech naczyń w sródpiersiu górnym.; Ultrasonografia Streszczenia referatów wygłoszonych w czasie  obrad XI Naukowego Zjazdu PTU ,  Olsztyn , 31 maja- 02 czerwca 2012 Suplement 1/2012, 55.
 2. M.Respondek-Liberska: Podział wad serca z punktu widzenia  kardiologii prenatalnej. Olsztyn , 31 maja- 02 czerwca 2012 ; . Ultrasonografia Streszczenia referatów wygłoszonych w czasie  obrad XI Naukowego Zjazdu PTU ,  Olsztyn , 31 maja- 02 czerwca 2012 Suplement 1/2012, 19.

Referaty na konferencjach zagranicznych i krajowych

 1. Konferencja kardiologii prenatalnej-  Kraków –Ujastek  16.03.2012r. pt: Wrodzona wada serca płodu-punkt widzenia poznika –ultrasonografisty, kardiologa prenatalnego , połoznika-klinicysty, neonatologia, kardiologa dziecięcego i kardiochirurga oraz rodziców”.  Prowadzenie sesji i wykład inauguracyjny –Rola prenatalnego badania kardiologicznego płodu w 1,2,3 trymestrze ciąży oraz przed porodem -
 2. „Nowy podział wad serca z punktu widzenia diagnostyki prenatalnej- znaczenie dla neonatologa- w czasie III łódzkiej  konferencji Neonatologicznej  „ okres adaptacyjny noworodka –jakośc i bezpieczeństwo”  26-27 kwietnia 2012r.

 Świat Neonatologii

 1. Prowadzenie sesji naukowo Echokardiografia płodowa  podczas Konferencji w Olsztynie Fetal Cardiology Session Polish Society of Ultrasound. 1 czerwiec 2012r.
 2. M.Respondek-Liberska: Nowy podział wad serca z punktu widzenia diagnostyki prenatalnej – zanczenie dla neonatologia. - wykład  w czasie  III Łódzkiej Konferencji Neonatologicznej  „Okres adaptacyjny noworodka-jakośc i bezpieczeństwo” , Łódź, 26-27 kwietnia 2012.

 Udział w Konferencjach

 1.M.Respondek-Liberska –udział w XI konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , Toruń, 27-29 wrzesień 2012r.

2.M.Respondek-Liberska- udział w III Łódzkiej Konferencji Neonatologicznej  „Okres adaptacyjny noworodka-jakośc i bezpieczeństwo” , Łódź, 26-27 kwietnia 2012.

Nagroda imienia Docent Ewy Błażko za Monografię ATLAS Wad Serca płodu, Olsztyn,PTU,  31 maja 2012r