Bookmark and Share

Założenia i cele Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Płodowej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Podstawowym założeniem i celem Sekcji Echokardiografii i Kardiologii płodowej PTU jest propagowanie idei badań kardiologicznych u płodu, ze szczególnym uwzględnieniem stanów zagrożenia życia, celem stworzenia optymalnych warunków porodu i opieki poporodowej dla noworodków.
Celem realizacji naszego głównego celu jest organizowanie spotkań członków Sekcji, omawianie wybranych przypadków kardiologicznych, aktualnego stanu wiedzy z zakresu prenatalnej diagnostyki kardiologicznej, ciągła edukacja członków Sekcji.
Członkami Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Płodowej mogą być lekarze różnych specjalności (położnicy, pediatrzy, neonatolodzy, kardiolodzy, radiolodzy), którzy są członkami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i mają opłacone składki członkowskie, ukończyli minimum dwa szkolenia z zakresu echokardiografii płodowej potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, mogą się wykazać skierowaniem minimum dwóch przypadków wad serca do ośrodka referencyjnego, samodzielnie wykonali minimum 50 pełnych badań układu krążenia płodów i noworodków (ewentualnie wykazali się znajomością wyników badań ECHO pourodzeniowych) , wypełnili deklaracje członkowskie.

Sekcja nasza skupia lekarzy profesjonalnie zajmujących się prenatalną diagnostyką kardiologiczną, niezależnie od posiadanej specjalizacji. Prenatalna diagnostyka kardiologiczna wymaga znajomości kardiologii dziecięcej, neonatologii, położnictwa, genetyki, anatomii patologicznej.
Jest to dziedzina dynamicznie się rozwijająca w ciągu ostatnich 20 lat, stawiając wysokie wymagania zarówno co do wiedzy, umiejętności lekarzy jak i najwyższej jakości sprzętu dedykowanego dla najmłodszych pacjentów w medycynie - płodów.
Jest to dziedzina interdyscypilnarna w perinatologii a jej znaczenie dostrzegło Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i jej Przewodniczący prof. W. Jakubowski, który powołał Sekcję w roku 1998.
W ciągu minionych kilku lat zorganizowaliśmy spotkania naszej Sekcji, które stały się forum wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego.
Działalność naszą wspierały wybitne postacie świata lekarskiego z zagranicy: Prof. M. Katz, Prof. J.C. Huhta, Prof. L. Allan, Prof. Fermont i Prof. Wróblewski a ich przyjazdy do Polski stworzyły koncepcję powoływania Członków Honorowych naszej Sekcji. Do grona tego zaliczamy dzisiaj także czołowych przedstawicieli kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii w Polsce. W gronie Członków Honorowych znalazła się także p. Ilona Łepkowska autorka scenariusza serialu telewizyjnego "Na dobre i na złe", w którym to serialu znalazł się wątek prenatalnej diagnostyki kardiologicznej. (dotyczący Amelki córki Zosi).
Celem propagowania kardiologii prenatalnej w Polsce powstała idea nagradzania położników wykonujących przesiewowe badania USG Nagrodą im. A. Respondka. O tym że jest to trudne wyzwanie dla lekarzy wykonujących badania USG u płodu świadczy min. fakt iż po raz pierwszy od czasu ogłoszenia Nagrody w roku 1998, wręczono ją po raz pierwszy w roku 2004.
Celem podnoszenia naszych kwalifikacji i zapewnienia odpowiedniej jakości badań dla naszych pacjentów wprowadziliśmy zasady przyznawania Certyfikatów Umiejętności. Inicjatywa ta zbiegła się z projektem Ministerstwa Zdrowia, które sporządziło w roku 2005 wykaz umiejętności medycznych w Polsce, powierzając formalnie przyznawanie Certyfikatów z zakresu Echokardiografii Prenatalnej naszej Sekcji. Certyfikaty Umiejętności są wydawane wg odrębnie opracowanych zasad w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym oraz Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Sekcją Kardiologii Dziecięcej.

W latach 2004-2005 w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Polityki Zdrowotnej powstał Program: Opracowanie i Wdrożenie Prenatalnej Diagnostyki Kardiologicznej (Polkard-Prenatal). Dzięki tej inicjatywie, którą zapoczątkowała Prof. Kawalec - konsultant krajowy ds. kardiologii dziecięcej, powstał ogólnopolski rejestr problemów kardiologicznych u płodu WWW.orpkp.pl
Rejestr ten umożliwił w obiektywny sposób powstanie jednego z istotnych narzędzi weryfikowania przyznawanych czasowo Certyfikatów Umiejętności Sekcji.
Lista lekarzy legitymujących się w Polsce Certyfikatem naszej Sekcji dostępna jest na stronie www.orpkpl.pl oraz na stronie www.fetalecho.pl
Dążąc do utrzymania wysokiej jakości naszych usług i poziomu badań opracowaliśmy również Zasady Akredytacji gabinetów wykonujących badania kardiologiczne u płodów (Ultrasonografia „genetyczna” + echokardiografia płodu).
Sekcja nasza jest otwarta dla lekarzy niezależnie od posiadanych specjalności, którzy złożyli swój akces poprzez wypełnienie Deklaracji Członkowskiej i złożenie jej w sekretariacie Sekcji lub nadesłanie jej E-mailem.

Informacje n/t działalności Sekcji można znaleźć w Internecie na stronie www.fetalecho.pl

Opracowanie: listopad 13, 2005
Prof. M. Respondek-Liberska
Kierownik Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Kierownik Programu Ministerstwa Zdrowia
Polkard Prenatal
I„CZMP” & Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodoznych
Rzgowska 281/289, 93-345 Łodz
majkares@uni.lodz.pl